Industrial Visits

Naveena Textile Ltd. Rahim Yar Khan

Izhar Concrete PVT. LTD. Rahim Yar Khan

Visit of Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology (KFUEIT) Rahim Yar Khan